KLG Europe
Nederlands
 • select your language
  Nederlands
 • English
Nederlands

Privacy Statement

Privacyverklaring KLG Europe

Deze privacyverklaring (hierna te noemen: de ‘Privacyverklaring’) geldt voor SE Netherlands Logistics Holding B.V., en haar dochterondernemingen, alsmede voor alle aan hen gelieerde ondernemingen, alle hierna in de Privacyverklaring gezamenlijk aangeduid als ‘KLG Europe’.

KLG Europe verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens in principe niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken per categorie of dienst

A. Voor klanten en leveranciers

KLG Europe is een logistiek dienstverlener en verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze logistieke diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. De grondslag voor deze verwerking is de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten en de bewaartermijn is tenminste zeven jaar na uitvoering van de overeenkomst wegens wettelijke fiscale verplichting. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • telefoonnummer zakelijk
 • e-mailadres zakelijk
 • laad- en losadres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

B. Voor toegang tot onze bedrijfspanden en -terreinen

KLG Europe is een logistiek dienstverlener en verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze logistieke diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. De verwerking betreft toegangscontrole en cameratoezicht. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang om onze eigendommen en die van onze klanten te beveiligen, alsmede voor de veiligheid van onze medewerkers. De bewaartermijn is ten hoogste 4 weken na verkrijging. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • paspoort- of rijbewijsnummer (specifiek voor chauffeurs)
 • kenteken voertuig (specifiek voor chauffeurs).

C. Voor sollicitanten

KLG Europe is een logistiek dienstverlener en verwerkt persoonsgegevens van u doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. De verwerking betreft gebruik en bewaren van uw c.v. en motivatiebrief. De grondslag voor deze verwerking is uw impliciete toestemming voor een bewaartermijn van ten hoogste 4 weken na verkrijging of na het einde van de sollicitatieprocedure; hierna bewaren wij uw gegevens uitsluitend na uw expliciete toestemming daarvoor en dan voor ten hoogste 12 maanden. U heeft te allen tijde het recht om verwijdering van uw gegevens te verlangen.

 

Waarom we uw gegevens nodig hebben

KLG Europe verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, ook dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.
 • Contact opnemen met u als sollicitant en beoordelen en nagaan of u geschikt bent om de vacature te vervullen.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

KLG Europe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn hierboven omschreven per categorie.

 

Delen met anderen

KLG Europe verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uw gegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt worden, uitsluitend ten behoeve van het uitvoeren van de contractuele afspraken (logistieke diensten), waarbij de extra specifieke contractuele afspraken met deze verwerkers de persoonsgegevens beschermen. KLG Europe blijft verantwoordelijk voor alle verwerkingen waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan tijdelijk stop te zetten of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering op ieder moment sturen naar privacy@klgeurope.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij kunt u uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken. Dit ter bescherming van uw privacy. KLG Europe zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

Beveiliging

KLG Europe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het gebruik van encryptie waar mogelijk, het gebruik van up-to-date firewalls, wachtwoord- en autorisatiebeleid en gedragsregels voor onze medewerkers zijn voorbeelden van deze beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@klgeurope.com.

Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap).

 

KLG Europe is aangesloten bij de stichting Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS) 

Het WLS heeft als doel gezamenlijk criminelen en fraudeurs uit de logistieke keten te weren. Deelnemende bedrijven kunnen registraties in het register plaatsen. Deze registratie komt tot stand nadat iemand is ontslagen vanwege een strafbaar feit. Hier moet een aangifte voor zijn gedaan, maar er hoeft geen veroordeling aan ten grondslag te liggen. Tijdens de sollicitatieprocedure toetst KLG Europe of een sollicitant geregistreerd staat in het WLS indien dit het geval is zal sollicitant niet worden aangenomen.

 

Gebruik van Cookies

KLG Europe gebruikt functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgende bezoek aan onze website weer naar onze servers teruggestuurd worden. Tevens wordt uw IP adres verwerkt voor analyse en optimalisering van onze marketing- en salesdoeleinden. KLG Europe gebruikt ook cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en deze helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. 

 

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 27 juli 2020.

Bent u op zoek naar meer informatie? Graag komen we met u in contact!

Neem contact met ons op.

Partners & netwerken

Meer over onze partners